Vedtægter for foreninger under DGI Fyn

 

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Paarup Skytteforening, stiftet den 16. maj 1972.

Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune.

§2 Organisation

Foreningen er en selvstændig juridisk enhed organiseret som en ideel forening, hvorved forstås en forening hvis virke er almennyttig og hvor opnåelse af økonomisk overskud ikke er et formål i sig selv.

Foreningen er medlem af DGI Fyn og hermed tilsluttet DGI Danmark og underlagt DGI´s regler og bestemmelser.

Foreningens vedtægter er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

§3 Formål

Foreningens formål er at udvikle kendskabet til og vedligeholde færdigheden i skydning, samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel gennem foreningens arbejde, der gives børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§4 Medlemsforhold

Som aktivt medlem kan optages enhver, der har interesse i foreningen og aktivt ønsker at være en del af foreningens idrætsaktiviteter.

Som passivt medlem kan optages enhver, der har interesse i foreningen, men ikke ønsker at udøve selve idrætsaktiviteten. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætten og har ikke stemmeret.

Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelse.

§5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

For passive medlemmer udgør kontingentet 50% af det ordinære medlemskontingent.

Kontingentet skal være betalt inden udgang af forfaldsmåneden, Indbetaler medlemmet fortsat ikke kontingentet efter skriftlig påmindelse, vil medlemmet kunne slettes af medlemslisten uden at spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen.

Genoptagelse af medlemmet vil kunne ske, hvis restancen berigtiges.

§6 Udelukkelse eller eksklusion

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder sine forpligtelser, eller handler til skade for foreningen. Et medlem har krav på at blive hørt af bestyrelsen, inden denne træffer sin afgørelse.

Ydermere har medlemmet krav på at eksklusionssagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt på førstkommende generalforsamling, hvor sagen afgøres endeligt. I den mellemliggende periode har denne indbringelse af spørgsmålet for generalforsamlingen ikke opsættende virkning, men bestyrelsen kan dog tillægge indbringelsen opsættende virkning.

En generalforsamlings beslutning om godkendelse af eksklusion kræver 66% majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

§7 Bestyrelsen

Foreningens daglig ledelse varetages af bestyrelsen som består af 5 medlemmer, 1 formand, 1 næstformand, 1 kasser, 1 sekretær samt yderligere 1 medlem.

Bestyrelsen varetager foreningens anliggender udadtil og indadtil og repræsenterer foreningen i alle forhold. Særlige udvalg til varetagelse af

specifikke eller løbende opgaver kan bestyrelsen nedsætte blandt bestyrelse og/eller medlemmer.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder

formanden eller næstformanden. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægter.

Formanden vælges for 1 år på generalforsamlingen.

Den øvrige bestyrelse vælges for en periode på 2 år. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en periode på 2 år.

Afgår i lige kalenderår Afgår i ulige kalenderår
2 bestyrelsesmedlemmer 2 bestyrelsesmedlemmer
1 bestyrelsessuppleant 1 bestyrelsessuppleant
1 revisor 1 revisor
1 revisorsuppleant  

Valgbare til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 15 år.

Da foreningen er forpligtiget til at give våbenpåtegning skal foreningens bestyrelse tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis

bestyrelsen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.

§8 Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er i alle henseender generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte aktive medlemmer, som er fyldt 15 år og har været medlem de sidste 3 måneder har stemmeret. Møde- og taleret har alle aktive

medlemmer uanset alder.

Dagsordnen for generalforsamlingen skal være tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside og ved opslag i foreningen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, med mindre andet følger af vedtægterne.

Afstemninger om valg til bestyrelsen skal være skriftlige i de tilfælde hvor der er mere end en kandidat opstillet.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 10 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, med mindre ordinær generalforsamling skal finde sted indenfor 6 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen til den ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage før generalsamlingens afholdelse.

Reglerne for generalforsamling finder sted med de fornødne afvigelser i forhold til ordinær generalforsamling.

§10 Dagsorden

Som minimum skal dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatte følgende punkter:

A. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

B. Bestyrelsens beretning.

C. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

D. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed for det kommende år, samt orientering af budget for det nye regnskabsår.

E. Fastsættelse af kontingent.

F. Behandling af indkomne forslag.

G. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

H. Valg af suppleant.

I. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

J. Eventuelt.

§11 Regnskab og formue

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisorerne og forsynet med deres påtegninger og underskrifter.

De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdninger og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kasseren inkasserer foreningens indtægter og betaler regningerne.

Vedkommende fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske situation altid kan aflæses.

Kasseren udarbejder foreningens årsregnskab.

§12 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§13 Vedtægtsændringer

Til ændring af vedtægterne, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.

§14 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer. Der skal være mindst 6 uger og højest 8 uger mellem de 2 generalforsamlinger.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål en eventuelt nettoformue skal tilfalde.

Generalforsamlingen udpeger 2 personer til at forestå afviklingen.

Således vedtaget den 24. januar 2017

pdf.png Læs den underskrevet version her.